CASS

| Idea i cele CASS

Instytut Compliance oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia ewaluacji funkcjonującego u Państwa systemu zarządzania ryzykiem korupcji (Anti Bribery Management System – ABMS) oraz ogólnego systemu compliance (CMS). Ewaluacja przeprowadzana jest w oparciu o mające powszechny charakter oraz uznane globalnie standardy ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Celem ewaluacji jest określenie status quo funkcjonowania systemów w organizacji, identyfikacja deficytów oraz wskazanie kierunków optymalizacji. W ten sposób organizacja poddająca się ewaluacji uzyskuje wskazanie, czy podejmowane przez nią działania compliance lub mające na celu przeciwdziałanie korupcji odpowiadają uznanym globalnie standardom norm ISO.

Więcej na ten temat na stronie dedykowanej CASS.