DLACZEGO?

Zadania oraz cele normy ISO 37001

ISO 37001 jest generyczną, podlegającą certyfikacji normą, opublikowaną jesienią 2016 roku. To jej zasadnicza różnica wobec normy ISO 19600, która nie podlega certyfikacji. Zawiera ona szczegółowe wymogi pozwalające na wdrożenie efektywnych strategii zapobiegających korupcji w organizacjach wszelkiego rodzaju, w szczególności w przedsiębiorstwach. Normy ISO odróżnia od prawa powszechnie obowiązującego brak wymogu stosowania się do ich postanowień: mamy tu do czynienia z dobrowolnością. Jeżeli jednak organizacja zdecyduje się na stosowanie do wytycznych normy, może zlecić niezależnemu audytorowi badanie prawidłowości kroków implementacyjnych w postaci certyfikacji. W ten sposób udowodnimy partnerom handlowym stosowanie się do najwyższych standardów.

Jak i przez kogo została opracowana norma?

Norma została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjna, ISO (International Organization for Standardization). Proces wypracowywania normy zainicjowany został przez Wielką Brytanię w 2013 roku. Do momentu opublikowania normy w 2016 roku pracowało nad nią 50 państw członkowskich i prawie 10 innych organizacji międzynarodowych, miedzy innymi OECD współdziałało przy powstaniu normy.

Korzyści z wdrażania normy ISO 37001

Przedsiębiorstwa, które podejmowane przez siebie systemowe działania antykorupcyjne opierają na wytycznych normy ISO 37001, dowodzą zachowania najwyższych standardów w zakresie działań prewencyjnych przeciwko korupcji. Przez to dostarczają one swoim zarządom, pracownikom, inwestorom oraz partnerom bizesowym dowodów na to, że poważnie zajmują się zwalczaniem korupcji. Konkretyzując, wskazać można na następujące korzyści:

  • Uniknięcie odpowiedzialności: w szczególności w przypadku zagranicznego ustawodawstwa antykorupcyjnego, które stosowane jest eksterytorialnie, jak przykładowo brytyjskiego UK Bribery Act albo amerykańskiego FCPA, udowodnienie istnienia programów antykorupcyjnych doprowadzić może do obniżenia lub nawet uniknięcia sankcji będącej następstwem wystąpienia przestępstw korupcyjnych.
  • Raportowanie zagadnień Corporate Social Resonibility (CSR): dyrektywa UE dot. raportowania informacji niefinansowych przewiduje, że przedsiębiorstwa raportować będą w zakresie podejmowanych przez siebie działań antykorupcyjnych. Mogą przy tym brać za punkt odniesienia uznane standardy, do których zalicza się ISO 37001.
  • Partnerzy biznesowi: przeprowadzona przez ComplianceInsider ankieta (link: redflaggroup.com/articles/iso-37001-survey-results) pokazuje tendencję, zgodnie z którą na poziomie globalnym większym zaufaniem cieszyć będą się partnerzy biznesowi, którzy implementowali ISO 37001. To prowadzić może do zmniejszenia zakresu lub w ogóle wyłączenia badania partnerów biznesowych.